Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Desenvolupament Local

E-FORMACIÓ

PEMSA els oferix la possibilitat de gestionar el seu propi Portal de Formació obert que permeta a entitats i a professionals oferir cursos d'alta qualitat i interés utilitzant les més depurades Tecnologies de la Informació com a suport a la seua activitat docent.

D'esta manera es poden configurar cursos a distància a través d'Internet, cursos presencials assistits amb Internet i qualsevol modalitat intermèdia que desitge.

La ferramenta empleada per Formatel permet adaptar la trajectòria lectiva de cada alumne a través del curs, facilitat en tot moment una atenció personalitzada i un seguiment especifique pel seu Tutor.

Entitats Sol·licitants: Organismes públics, Entitats Empresarials, etc
Més Informació: Tel. 961 390 043

Catàleg Telemàtic de Sòl Industrial

Este programa implementat per PEMSA durant els anys 1999 i 2000, va tindre com a punt de partida el fet que en aquells anys no existia cap fons de documentació, ni convencional ni electrònic, que reunira informació sobre la situació i disponibilitat de sòl industrial a la Comunitat Valenciana.

En la dita època, els mitjans per a obtenció d'este tipus d'informació, es caracteritzaven per la seua dispersió i dificultat d'accés. La informació facilitada per l'entorn era obtinguda quasi sempre en suport convencional, pels mitjans que s'indiquen a continuació:

Suelo

 1. Inventaris de disponibilitat:
  Entitats locals.
  Generalitat Valenciana.
  Assessories i immobiliàries.
 2. Marc legislatiu:
  Entitats locals.
  Generalitat Valenciana.
 3. Sistemes d'Ajudes per a la inversió de PIMES:
  Entitats locals.
  Generalitat Valenciana.
  Administració Central.
  Administració de la U.E.
  Altres organismes (Cambres de Comerç, etc.).

Una vegada executat, este projecte ha suposat la creació d'un gran fons electrònic consolidat de documentació permanentment actualitzada, especialitzat en informació sobre l'oferta existent de sòl industrial a la Comunitat Valenciana, incloent la informació següent:

 1. Inventaris de disponibilitat de:
  - Oferta de sòl industrial.
  - Oferta de Naus industrials.
 2. Marc legislatiu local, en relació amb l'adquisició de sòl industrial.
 3. Informa les PIMES de tots els requisits legals exigits per a la realització de la inversió.
 4. Sistemes d'Ajudes Públiques per a la realització d'inversions.
 5. Facilita una recopilació de tota la legislació que afecte la realització d'inversions.

SUELO_1

Avantatges aportats pel projecte:

 1. Facilita la presa de decisions de les PIMES.
  Este fons de documentació, ha sigut el primer que consolida la informació de diverses àrees geogràfiques.
  Les PIMES desde la seua pròpia seu poden realitzar una prospecció inicial sobre alternatives i possibilitats d´adquisició de sòl industrial, sense tindre que recórrer en primera instància a servicis externs de tipus consultoria.
  Possibilitat d'interrogar les bases de dades a través de consultes tipus “query”, en els que és poden combinar distints termes.
 2. Rapidesa en l'obtenció de la informació.
 3. Servici en línia actualitzat constantment.
 4. Sol·licituds d'ampliació d'informació, reserva, etc. via formularis electrònic.
 5. Qualitat de la informació.
 6. Derivades de l'aprofitament dels possibilitats tecnològiques existents.
 7. És poden vore els plànols, mapes, fotografies, accessos, etc.
 8. Possibilitat d'enviaments de fitxers.
 9. Important minoració de costos.
 10. Derivada de tots els avantatges relacionats anteriorment i de la possibilitat d'obtindre esta informació per propis mitjans sense tindre que recórrer, almenys en primera instància a PIMES externes de servicis i/o consultoria.
 11. S'eviten gastos de viatges, estades, servicis externs o assignació de recursos propis.

Mes informació en http://www.sueloindustrial.org
Sol·licitants: Organismes Públics, Entitats Empresarials, etc
Mes Informació: Tel. 961 390 043

Bases Consolidades d'Ocupació

FUNCIONS:

 1. REGISTRAR, PERFECTAMENT CODIFICADES, LES DEMANDES I OFERTES D'OCUPACIÓ.
 2. SELECCIÓ AUTOMÀTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ QUE COMPLISQUEN AMB ELS PERFILS SOL·LICITATS.
 3. SEGUIMENT DELS EXPEDIENTS DE DEMANDA I OFERTES D'OCUPACIÓ.
 4. ESTADÍSTIQUES DE DESOCUPACIÓ REGISTRADA.
 5. ENVIAR A LES EMPRESES D'INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRESA DE DECISIONS, AMB POSSIBILITAT D'UTILITZAR LES NOVES TECNOLOGIES.
 6. ENVIAR D'OFERTES A NÚMEROS MÒBILS PER MITJÀ DE MISSATGES SMS

DESTINATARIS : AGÈNCIES D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Informació: Tel. 961 390 043

pie


 1. PUNT D'INFORMACIÓ D'OCUPACIÓ (P.I.E.). Dispositiu tipus “caixer automàtic”.
 2. ACTUALITZAR LA DEMANDA d'OCUPACIÓ A TRAVÉS DEL P.I.E., PER MITJÀ D'UNA TARGETA DE BANDA MAGNÈTICA.
 3. CONSULTA DE DADES DEL DEMANDANT
 4. INFORMACIÓ SOBRE OFERISQUES d'OCUPACIÓ I FORMACIÓ ASSOCIADES AL PERFIL DEL DEMANDANT
 5. PASSE DE PROJECCIONS DE PROJECTES EN MARXA DE L´ENTITAT

ADL INTRANET

PEMSA oferix a les Agències de Desenvolupament Local el programa ADL Intranet.

FUNCIONS

 1. REGISTRAR INFORMACIÓ CLASSIFICADA EN QUATRE GRANS SECCIONS:
  SERVICIS
  NOVETATS
  CALENDARI
  ASSOCIACIÓ.

ADL

 1. DESTINATARIS : ADMINISTRACIONS PUBLIQUES QUE COORDINEN AGÈNCIES d'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
 2. COMUNICACIÓ: BASES DE DADES DE:
  CALENDARI
  NOVETATS
  BUTLLETÍ
  DESCÀRREGA
  LINKS
 3. INFORMACIÓ: BASES DE DADES DE:
  ÀREA JURÍDICA
  BIBLIOGRAFIA
  COMERÇ INTEGRAT
  URBANISME
  EMPRESES
 4. ENLLAÇOS d'INTERÉS
 5. FORMACIÓ: BASES DE DADES DE:
  PROFESSORAT
  OFERTA FORMATIVA
  PROGRAMES CURRICULARS
 6. MÀRQUETING: BASES DE DADES DE:
  FIRES DE MOSTRES
  CAMPANYES d'ANIMACIÓ COMERCIAL
  CAMPANYES DE PROMOCIÓ.

INTRAFIC

PEMSA oferix a les Agències de Foment d'Iniciatives Comercials o oficines municipals de Suport al Comerç Local el programa INTRAFIC.

El seu objectiu és facilitar tant a les pimes comercials com a les Administracions Públiques o entitats de Suport al Comerç Local informació i gestió sobre este àrea.

DESTINATARIS : AGÈNCIES DE FOMENT d'INICIATIVES COMERCIALS DEPENDENTS d'ADMINISTRACIONS LOCALS O ALTRES ENS$ PÚBLICS, I EN GENERAL TOTS AQUELLES ENTITATS QUE TREBALLEN EN EL CAMP DEL FOMENT DEL COMERÇ LOCAL

Mes Informació: Tel. 961 390 043

INTRAFIC

GESCOM


Programa per a la gestió de la base de dades d'empreses i comerços d'un municipi o zona

Llistats de:

Localitats
Zones
Marques
Càrrecs de persones
Sistemes d'Integració
Règims de Tinença
Tipus de Gestió
Activitats Econòmiques
Classificació Comercial
Associacions
Matisos

gescom1

Entitats Sol·licitants: Agencies de Foment d´Iniciatives Comercials, Agencies de Desenvolupament Local, Entitats Associatives de Comerç o empreses comercials, etc
Mes Informació: Tel. 961 390 043