Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Agència d´Infovivenda Solidaria

1. Que es INFOVIVENDA SOLIDARIA
2. Els que busquen vivenda en lloguer
3. Els que oferixen vivenda
4. Guia de lloguer

5. PROJECTE ELAIA

1. Que és Infovivenda Solidària

L'Ajuntament de Moncada és membre de la Xarxa Valenciana d'Infovivenda Solidària, promoguda per la Direcció General de Vivenda i Projectes Urbans de la Conselleria de Territori i Vivenda, el seu principal fi és informar, assessorar i mitjançar socialment en matèria de vivenda fomentant el lloguer solidari com a opció.

Els servicis que oferix són:

 1. informació personalitzada sobre mesures d'ajuda a l'accés en propietat o arrendament a una vivenda
 2. assessorament gratuït dels aspectes jurídics, administratius o econòmics de les operacions relacionades amb la vivenda
 3. mediació en l'arrendament de vivendes, creació d'una bossa de vivendes destinades a lloguer, creació d'una bossa de demandants de vivendes de lloguer, compartida per tota la Xarxa estesa per tota la Comunitat Valenciana
 4. tramitació de garanties d'arbitratge, i d'assegurances de caució i multiriesgo
 5. informació sobre actuacions urbanístiques a Moncada

Este nou servici es localitza en PEMSA (Plaça Mestre Palau núm. 17) en horari de Dilluns a Divendres de 08.00 a 15.00 i Dimecres 16.30 a 19.00, la xarxa disposa de web pròpia amb accés a tots els servicis anteriorment citats en la següent adreça http://www.redvalencianadeinfoviviendasolidaria.com

Esperem que amb esta mesura, s'afavorisca el compliment d'un dret constitucional com és l'accés a una vivenda digna, acostant estos servicis a la població de Moncada.

Si tenen coneixement d'alguna vivenda susceptible d'ingressar en la bossa de vivendes de lloguer, i desitgen beneficiar-se els seus propietaris d'ajudes a la seua rehabilitació i posada a disposició de la Xarxa, poden posar-se en contacte amb nosaltres.

Cartel Infovivienda

Pujar Pujar

2. Els que busquen vivenda en lloguer

UNA VIVENDA EN LLOGUER?

És molt fàcil, simplement omplint la FITXA D'INSCRIPCIÓ en les nostres oficines, o fent-ho en la pàgina Web de la Xarxa Infovivenda. En eixe moment formarà part de la Bossa de possibles inquilins/es.

Quan ingresse en la Bossa de Vivendes de Lloguer, alguna que cobrisca els requisits que haja incorporat, la persona responsable de l'Oficina es posarà en contacte amb vosté.

En cas d'interessar-li la seua visita, es concertarà cita amb el seu propietari/a, i si és del seu grat i ambdós parts estan d'acord s'acompanya en la celebració del contracte, i la resta de tràmits oportuns.

QUÈ LI OFERIM?

 1. Gratuïtat en la gestió del servici des de la seua inclusió en la bossa d'inquilins fins a la terminació del contracte de lloguer.
 2. Tracte personalitzat, anàlisi cas per cas.
 3. Accés a vivenda digna i en condicions, a preus inferiors dels del mercat.
 4. Lloguer ajustat als seus ingressos i necessitats.
 5. Assessorament jurídic integral gratuït en matèria de vivenda, durant tot el període d'estada en la Bossa.
 6. Poder ser beneficiari d'un lloguer en part subvencionat.


QUE REQUISITS HA DE COMPLIR?

 1. Ser major d'edat. O tindre almenys 16 anys complits i estar emancipat/da legalment, (circumstància que s'haurà d'acreditar en el moment de la firma del contracte).
 2. No estar incapacitat per a la firma de contractes.

QUE AJUDES POT REBRE?

Quantitat màxima a percebre:
· 40% de la Renda Anual.
· Fins a 2.880 € anuals com a màxim.
Temps:
· Un màxim de 2 anys, si es mantenen les condicions.
· No es pot percebre un altre tipus d'ajuda pel mateix concepte durant el temps que es perceba.
· Hauran de passar 5 anys, per a poder tornar a sol·licitar-la.
Lloguer a pagar:
· Entre 2% i 9%, del preu màxim de VPNC en règim de lloguer.

Pujar Pujar

3. Els que oferixen vivenda

QUÈ FER PER A PRESENTAR LA TEUA OFERTA DE VIVENDA EN LES NOSTRES OFICINES?

Tan senzill com sol·licitar en la nostra oficina la FITXA D'ALTA DE VIVENDA, o omplir-la a través de la pàgina Web de la Xarxa, açò li permetrà beneficiar-se de les facilitats del Programa INFOVIVENDA SOLIDÀRIA.

QUÈ LI OFERIM?

GRATUÏTAT:
Revisió i inventari de la seua vivenda.
Gestió gratuïta del procés de lloguer d'una vivenda:
· Anunci de l'oferta de lloguer a través dels mitjans de difusió.
· Visita a la vivenda.
· Elaboració del contracte d'arrendament i de l'inventari.
· Supervisió de la firma dels mateixos.
· I seguiment durant la duració del contracte.

SEGURETAT:
Segur de caució:
· És una garantia del pagament del lloguer.
· S'oferix als propietaris, ja que permet assegurar el cobrament del lloguer enfront de l'impagat per part dels inquilins durant tota la vigència del contracte de lloguer.
Segur Multirisc Integral de la Llar per a fer front als possibles desperfectes que es produïsquen en la vivenda com a conseqüència del lloguer.
Procediment de desdonament, en cas de ser necessari.

ASSESSORAMENT:
Sol·licitar Subvencions per a realitzar millores en la vivenda, amb la qual cosa el propietari revalora el valor del seu immoble.
Servici Jurídic Integral Gratuït en matèria de vivenda durant tot el període d'estada en la Bossa.

CONFIANÇA:
Tant el propietari, com la vivenda seran atesos per professionals qualificats, amb la garantia que oferix pertànyer a una xarxa integrada en l'àmbit de la Conselleria de Territori i Vivenda.

FISCALITAT:
Té dret a una reducció del 50% del rendiment net obtingut.

QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR?

 1. Ser major d'edat.
 2. Ser titular de la vivenda/es que es pretenga arrendar. En el cas d'existir diversos titulars sobre la vivenda, tots hauran de ser identificats en la sol·licitud indicant expressament en qualitat del títol que ostenten. Així mateix tots els titulars hauran de prestar el seu consentiment en el moment de la firma del contracte.
 3. Vivenda lliure de càrregues: Gastos i Arbitris municipals, Gastos de Comunitat de Propietaris i Gastos Corrents de la Vivenda.
 4. Declaració jurada de la vivenda i posada a disposició de la bossa.
 5. Cèdula d'Habitabilitat
 6. Arribat el moment de la firma del contracte, s'haurà d'haver aportat la documentació original que corrobore el compliment dels requisits.
 7. Vivendes no superiors a 120 m2 de superfície útil.
 8. Disposats/s'a llogar la vivenda, per un període de 5 anys.

QUINES AJUDES POT REBRE?

Quantitat màxima a subvencionar: 6.000 €
Destí: Cobrir gastos de:
· rehabilitació, prèvia a l'arrendament.
· segurs: multirisc i caució.
Justificació: S'han de justificar l'import dels gastos, presentant les factures.
Renda màxima a percebre: 5,5 % del preu màxim de VPNC (Vivenda Protegida de Nova Construcció)

Pujar Pujar

4. Guia de lloguer

Què és un contracte de lloguer?

El contracte d'arrendament d'un habitatge és l'acord entre el propietari d'un habitatge (arrendador), que cedix el seu ús a una altra persona (arrendatari) perquè el destine a domicili habitual i permanent, per un temps determinat i a canvi d'uns diners anomenats renda.

Aquest mateix concepte serà d'aplicació al mobiliari, plaça de garatge, traster i qualsevol altra dependència, espai o servei accessori a l'habitatge llogat.

Els contractes de lloguer d'habitatges per al seu ús habitual i permanent es regulen per la Llei de arrendaments urbans (LAU) Llei 29/1994 i en l'àmbit de la nostra Comunitat per la Llei 8/2004, de l'Habitatge de la Comunidat Valenciana.

Què ha de contindre el contracte de lloguer?

És fonamental que el contracte de lloguer continga i quede constància de les dades següents:

- Data de formalització del contracte.
- Identitat de las parts: arrendador i arrendatari.
- Dades de l'habitatge que s'ha de llogar: adreça completa, població, metres, etc…
- Duració que es pacte.
- Renda inicial del contracte.
- Establiment de la fiança.
- Signatura de les parts .
- A més el contracte podrà contenir les clàusules que pactem tals com: pagament de serveis, terminis de notificacions, altes, etc.. i que seran abordades més àmpliament al llarg de la guia.

Com es fa un contracte?

Encara que no és obligatori, el més adequat és formalitzar el contracte d'arrendament per ESCRIT per a deixar constància i tindre seguretat del que s'ha acordat, per evitar, sempre que siga possible litigis posteriors.

Podem comprar un model bàsic de contracte de lloguer als estancs; es tracta d'un imprès de paper timbrat en el qual consten les dades bàsiques per a formalitzar un contracte d'arrendament, però no les clàusules particulars que desitgin pactar les parts, per contra té l'avantatge que amb la compra d'aquest imprès es liquida l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

També es pot redactar per les parts o a través d'un professional, en aquest cas es deu liquidar el citat impost a l'oficina tributària corresponent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Els contractes poden ser inscrits en el Registre de la Propietat per a deixar-ne constancia.

Quan dura un contracte?

La llei establix que la durada inicial d'un contracte d'arrendament pot ser aquella que lliurement hagen pactat les parts .

En aquells contractes destinats a habitatge habitual on les parts hagen pactat una durada inferior a cinc anys, l'arrendatari tindrà dret a prorrogar el contracte per períodes anuals fins que es complisquen cinc anys, podent desistir de la pròrroga, per a la qual cosa deu notificar com a mínim amb un mes d'antelació a l'arrendador, llevat que s'haja acordat en el contracte un termini superior per a la notificació .

Existixen excepcions a aquesta pròrroga, la més important es produix quan l'arrendador necessite ocupar l'habitatge abans d'acabar els cinc anys, destinant-la com habitatge habitual i permanent per a ell, però és imprescindible que ho hagués fet constar en el contracte. En aquest cas l'arrendador deu ocupar l'habitatge en un termini de tres mesos des de l'extinció del contracte .

Els contractes que incloguen un termini indeterminat o en els quals no s'establisca termini algun, tindran la consideració d'un any amb les pròrrogues anuals fins a complir cinc anys .

Quan hagen transcorregut cinc anys des de la data de formalització del contracte i que cap de les parts haja notificat a l'altra, un mes abans del terme, la voluntat de no renovar-lo, aquest es continuarà prorrogant anualment fins a un termini màxim de tres anys, durant els quals l'arrendatari és l'únic que pot desistir de la pròrroga comunicant-ho per escrit amb un mes d'antelació abans de la finalització de la pròrroga anual .

En els contractes amb un termini superior a cinc anys, l'arrendatari pot desistir del contracte sempre que haja durat un mínim de cinc anys a l'habitatge i preavise l'altra part que no continuarà amb aquest amb dos mesos d'antelació .

Què és la fiança?

La Llei d'arrendaments urbans establix l'obligatorietat de fixar una fiança, que serà d'una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda. L'arrendador en el contracte pot exigir una fiança superior.

La fiança ha de ser depositada a l'organisme oficial competent fins a l'extinció del contracte, i de conformitat amb l'art. 27.2 de la fiança ha de ser dipositada a l'organisme oficial competent fins acabar-se el contracte, i de conformitat amb l'art. 27.2 de la Llei 8/2004 de 20 d'octubre, d'Habitatge de la Generalitat Valenciana ha de ser inscrita en el registre de la Generalitat de fiances d'arrendaments urbans.

1. L'arrendador ha d'efectuar l'ingrés de l'import de la fiança en qualsevol dels comptes i entitats financeres que a aquest efecte determine la Conselleria d'Economia i Hisenda, en el termini màxim dels 15 dies hàbils següents a la celebració del contracte , o al començament real del lloguer, si aquest fora anterior a aquella.
Quan la finca objecte del contracte es trobe situada en un terme municipal que no compte amb sucursal de cap entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la gestió depositària de fiances, el termini al qual s'al·ludeix en el paràgraf anterior serà de 30 dies hàbils .

2. La fiança així constituïda quedarà depositada en la Generalitat Valenciana fins a l'extinció del corresponent contracte , sota la forma de depòsit sense interés .

3. El resguard expedit per l'entitat col·laboradora a la qual s' efectue l' ingrés de la fiança serà títol suficient per a l'acreditació del depòsit efectuat .
Aquest procediment es troba regulat en el Decret 333/1995, de 3 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de fiances per arrendament de finques urbanes i prestacions de serveis o subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana (DOGV nº 2622, de 09/11/95) .

La fiança no variarà durant els cinc primers anys del contracte, quan el contracte sigui prorrogat la fiança podrà modificar-se al compàs de les corresponents variacions de la renda .

En alguns casos, a més de la fiança, les parts poden pactar un altre tipus de garanties com un aval bancari o personal, etc…

La fiança una vegada finalitzat el contracte d'arrendament i després del lliurament de les claus de l'habitatge ha de ser retornat a l'arrendatari en tota la seua quantia o per la liquidació resultant en el cas que existisca algun deute de l'arrendatari amb l'arrendador .

Què és la renda de lloguer?

La renda és el preu que paga l'arrendatari a l'arrendador per l'ús i el gaudi de l'habitatge

La renda podrà ser pactada lliurement per les parts, excepte a habitatges de protecció pública en què la renda sí que té uns màxims que estan prevists en la seua normativa específica .

El pagament de la renda s'ha de fer en el lloc i pel procediment que acorden les parts, en defecte d'això, en metàl·lic, en els primers set dies de cada mes, i en l'habitatge arrendat. En qualsevol de les formes que es determine, l'arrendador, està obligat, segons establix la LAU, a entregar un rebut del pagament que acredite:

- El complimient del pagament.
- Desglossament de les quantitats satisfetes (renda, despeses de comunitat, IBI, serveis, etc…).
- La mensualitat corresponent .

A més pot afegir-se :

- Dades de l'arrendador i l'arrendatari .
- Identificació de l'habitatge
- Data i signatura de l'arrendador.

L'arrendador, no podrà exigir el pagament anticipat de més d'una mensualitat de renda.

Pot actualitzar-se la renda? Quan?

Durant els primers cinc anys del contracte de lloguer, es pot actualitzar la renda anualment segons de la variació percentual de l'index general de preus al consum (IPC) corresponent als dotze mesos anteriors al moment de l'actualització .

A partir del sisé any, l'increment de la renda serà aquell que lliurement hagen pactat les parts; si no existira aquest pacte, s'aplicarà el sistema anterior .

L'actualització de la renda s'exigirà a l'arrendatari a partir del mes següent a aquell en què l'arrendador li ho nitifique per escrit per l'arrendador. Serà valida la notificació efectuada per una nota en el rebut de la mensualitat anterior a l'actualització .

Quines millores poden pujar la renda?

Transcorreguts cinc anys de durada del contracte, l'arrendador que haja realitzat obres de millora a l'habitatge llogat, tindrà dret a elevar la renda, tenint en compte determinades condicions i circumstàncies, excepte pacte en cas contrari, tenint com límit el 20% de la renda que es va pactar inicialment .

L'increment de la renda es practicarà al mes següent d'aquell que les obres s'hagen finalitzat. Per a això, l'arrendador ha de notificar a l'arrendatari la quantia que s'ha d'incrementar i els càlculs practicats que han generat l'increment, i afegir en la notificació la còpia dels documents que indiquen el cost de les obres realitzades.

Quines altres despeses genera el lloguer ?

Les DESPESES GENERALS: les parts poden pactar que les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'habitatge siguen a càrrec de l'arrendatari. Aquestes despeses solen ser: serveis, tributs, càrregues i responsabilitats. Perquè siga vàlid el pacte és imprescindible que conste per escrit i determinar l'import anual d'aquestes despeses a la data del contracte .

Les DESPESES PER SERVEIS: solen ser les despeses generades per l'ús de l'habitatge com: aigua, llum, gas, etc., i que solen tindre comptadors individuals, seran per compte de l'arrendatari, llevat que, les parts hagueren pactat alguna fórmula diferent.

Aquests pagaments, tant les despeses generals o per serveis, han de ser acreditats per part de l'arrendador a través d'un rebut, on es deixe constància de l'import i concepte del pagament.

Quines obres ha d'assumir l'arrendador?

L'ARRENDADOR ha d'assumir les OBRES necessàries per a conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per a servir a l'ús pactat, llevat que la causa de la deterioració siga imputable a l'inquilí. Les principals característiques de les mateixes són:

- Aquestes obres no donen dret a pujar la renda.
- L'arrendatari ha de comunicar a l'arrendador, com més aviat millor, la necessitat de la reparació.
- L'arrendatari pot realitzar aquelles obres que siguen necessàries per la seua urgència per a evitar un dany imminent o incomoditat greu i exigir el reemborsament immediat de l'import de les mateixes; posant en coneixement a l'arrendador de les obres al més aviat possible .
- Si les obres duren més de 20 dies s'ha de disminuir la renda de l'arrendatari.
- L'arrendador no ha d'assumir les obres menudes, reparacions, etc., que es generen pel desgast de l'ús ordinari de l'habitatge, com exemples: aixetes, claus de llum, persianes, etc…

POT assumir les OBRES DE MILLORA que són aquelles que, sense ser de vital importància per a l'habitabilitat de l'immoble, es realitzen per a la seua millor conservació o remodelació de la mateixa, com exemple: canvi de sòl, portes, etc., per a afavorir la imatge de l'habitatge:

- L'arrendador ha de comunicar a l'inquilí per escrit la realització de l'obra, amb les següents condicions: amb tres mesos d'antelació i identificar la naturalesa de l'obra, data de començament, durada i cost previ.
- L'arrendatari té un mes des de la notificació per a desistir el contracte de lloguer si les obres afecteren directament a l'ús i el gaudi de l'habitatge arrendat.
- En el cas d'aquestes obres, l'arrendatari té dret a una reducció de la renda, i, si es dóna el cas, a una indemnització pel perjudici que aquestes ocasionen l'ús i el gaudi de l'habitatge.

Quines obres ha d'assumir l'arrendatari?

L'arrendatari necessita el consentiment de l'arrendador per a realitzar les següents obres:

- Obres que modifiquen la distribució de l'habitatge o els seus accessoris.
- Obres que suposen una disminució en l'estabilitat o seguretat de l'habitatge

En el cas que es realitzaren sense consentiment de l'arrendador, aquest podrà resoldre el contracte, o esperar que concloga aquest i exigir a l'arrendatari que torne les coses en l'estat anterior, sobretot si afecta a l'estabilitat o seguretat de l'habitatge, sense que, en cap cas, haver d'abonar el cost de les obres.

En el cas que algun integrant de la unitat arrendatària tinga condició de minusvalidesa, es podran realitzar les obres necessàries per a adequar l'habitatge a la seua condició, certificant el grau de minusvalidesa per l'Organisme o Administració competent.

Finalització del contracte de lloguer.

La principal forma de finalització d'un contracte d'arrendament es determina pel transcurs del temps que es va pactar en el contracte i la seua pròrroga si l'haguera. A més d'aquesta causa ens trobem amb el DESESTIMENT, la SUSPENSIÓ i la RESOLUCIÓ.

Què és el desistiment d'un contracte?

En els contractes en què s'haja pactat una durada superior a cinc anys, l'arrendatari, pot desistir del mateix quan la seua estada a l'habitatge siga superior al mínim de cinc anys i avisar, amb l'antelació estipulada, a l'arrendador .

En els contractes de, fins a cinc anys de durada, la Llei d'arrendaments urbans (LAU) no menciona res referent d'això, però el Codi Civil estableix que l'incompliment dels pactes fa que l'arrendador puga instar al seu compliment o resoldre el contracte amb una indemnització. Per a aquest cas, és habitual tindre pactat en el contracte de lloguer l'import de la indemnització.

En cas que l'arrendatari manifeste la voluntat de no renovar el contracte o desistir-ne d'ell, o abandone l'habitatge sense preavís; la resta dels membres de la unitat familiar fins a aquest moment podran continuar amb l'arrendament notificant-ho a l'arrendador.

Si hi ha obres de conservació que fan inhabitable l'habitatge l'arrendatari pot optar per desistir del contracte, o ser afavorit amb una disminució de la renda.

Què és la suspensió d'un contracte?

Suposa la paralització del termini del contracte i de l'obligació de pagament de la renda; són causes de suspensió les: obres de conservació i obres que fan inhabitable l'habitatge i que són ordenades per l'autoritat competent (Seguretat i estabilitat de l'habitatge).

Aquesta suspensió es manté mentre duren les obres fins a la finalització d'aquestes, després d'això es pot continuar amb la relació contractual.

Què és la resolució d'un contracte?

En el cas que alguna de les parts haja incomplit les obligacions del contracte, l'altra part té dret a exigir el compliment de l'obligació o promoure'n la dissolució.

Les principals causes de resolució per part de l'arrendatari són :

- Si l'arrendador es nega a realitzar les reparacions necessàries per a conservar l'habitatge en condicions d'habitabilitat per al seu ús i gaudi.
- Si l'arrendador pertorba de fet o de dret la utilització de l'habitatge.

Les principals causes de resolució del contracte per l'arrendador són :

- Falta de pagament de la renda o de qualsevol quantitat assumida per l'arrendatari.
- Falta de pagament de la fiança o la seua actualització.
- Subarrendament o cessió no consentits.
- La realització per part de l'arrendatari d'obres no consentides per part de l'arrendador menys les descrites en l'apartat d'obres.
- Que a l'habitatge s'estiguen realitzant activitats perilloses, nocives, insalubres, etc…
- Que l'habitatge no s'estiga utilitzant com a residència habitual i permanent segons els pactes en el contracte.
- Casos en els quals preval el dret de l'arrendador sobre l'arrendatari com en el cas d'haver indicat en el contracte la necessitat de l'habitatge per part de l'arrendador per a ús habitual i permanent, etc…
- Altres causes que es troben determinades en la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, d'Habitatge de la Generalitat Valenciana.

Què passa en cas de Separació o Divorci ?

En els casos de separació, divorci i nul·litat matrimonial de l'arrendatari, el cònjuge (o parella de fet) no titular del contracte, podrà continuar amb l'ús de l'habitatge llogat quan així ho determine la resolució judicial; a aquesta situació la denominem subrogació .

La subrogació és la situació jurídica en la qual una persona adquirix els drets i les obligacions d'una altra.

En el cas del lloguer d'un habitatge, per a la seua subrogació són necessaris els següents requisits :

- El cònjuge o parella de fet ha de comunicar a l'arrendador en el termini de dos mesos des de la resolució judicial la seva voluntat de seguir amb el contracte de lloguer .
- La notificació de la resolució ha d'anar acompanyada amb una còpia d'aquesta o la part on es fa referència a l'habitatge.

Què passa en cas de Defunció de l'Arrendatari?

En el cas que mora el titular del contracte de lloguer, poden subrogar-se per aquest ordre :

a.- Cònjuge que convisca amb el titular en el moment de la defunció, o parella de fet amb descendents comuns, i si no els hi ha, amb convivència anterior a la defunció de dos anys
b.- Descendents subjectes a pàtria potestat o tutela, que convisquen amb l'arrendatari dos anys abans de la seva defunció.
c.- Ascendents en igual circumstància .
d.- Germans amb la circumstància anterior.
e.- Altres familiars (oncles, nebots, etc), que tinguen una minusvalidesa almenys del 75% i amb una convivència amb l'arrendatari de dos anys abans de la defunció .

Per a poder realitzar la subrogació són necessaris els següents requisits:

- Notificar en un termini màxim de tres mesos des de la defunció de l'arrendatari, aquest fet de la defunció, així com, la voluntat d'optar a la subrogació, amb indicació de la identitat del subrogat .

Aquesta s'ha d' acompanyar :

- Certificat de defunció .
- Identitat del subrogat .
- Identificació del parentiu amb l'arrendatari .
- Prova que complix els requisits legals .

La renúncia que s'ha de subrogar ha de realitzar-se per escrit al propietari de l'habitatge en el termini d'un mes des de la defunció. Les persones que no manifesten la seva renúncia estan solidàriament obligats al pagament de la renda dels tres mesos dels quals es disposen per a notificar al propietari de l'habitatge la defunció de l'arrendatari .

Si el contracte d'arrendament fóra superior a cinc anys, pot pactar-se que no existisca dret de subrogació en cas de defunció, quan hagueren transcorregut els cinc primers anys, o, si el lloguer s'extingira als cinc anys, si la defunció es produïx abans .

Quines recomanacions fem?


- Formalitzar el contracte per escrit, això aportarà major seguretat del que s'acorde per ambdues parts .
- Que el contracte continga clarament les dades de l'habitatge arrendat, de l'arrendador i l'arrendatari, renda, fiança; com també les clàusules que s'hagen acordat, data i signatura de les parts.
- Que el contracte continga una relació de les persones que habitaràn l'immoble.
- Comprovar la titularitat registral de l'habitatge.
- Comprovar l'estat de l'habitatge abans d'entrar .
- Comprovar que les instal·lacions de l'habitatge funcionen correctament (endolls, aixetes, claus de llum, escalfador, etc…) .
- Comprovar, si cal, que totes les altes de llum, aigua, gas, etc… estan en regla.
- Si l'habitatge és llogat amb mobiliari, comprovar el seu estat, i demanar que conste un inventari detallat de tots els seus elements en el contracte .
- Quan siguen diverses les persones que desitgen llogar l'habitatge (arrendataris) és recomanable que consten tots en el contracte.
- Comprovar, si una persona actua en nom del titular o propietari de l'habitatgem, que tinguen poder notarial suficient per a realitzar aquesta gestió .
- Deixar-se assessorar per professionals sobre els aspectes d'un arrendament .

Pujar Pujar

5. PROJECTE ELAIA


elaia VIDEO PROMOCIONAL

El solar objecte de l'actuació ha sigut cedit per l'Ajuntament de Moncada, i està situat en la trobada del carrer Múrcia amb l'avinguda del Cementeri. La parcel·la compta amb una superfície aproximada de 613,70 m'i2 la seua topografia és molt plana, amb una lleugera pendent cap al sud.

El programa de l'actuació és el següent :
- 40 vivendes adaptades per a majors, amb superfície útil màxima de 40 m2, amb vestíbul, menjador-estar, cuina amb galeria, bany, dormitori (per a 1 o dos persones) i terrassa privativa.
- Servicis comuns destinats a l'ús de residents, amb una superfície total de 105,32m2
- Local diàfan per a cessió a l'Ajuntament de Moncada, amb una superfície total de 216,81 m2
- Garatge per a aparcament de vehicles, per a un total de 13 places.

L'edifici comptarà amb dos nuclis d'escala principals, que comuniquen amb totes les plantes de vivendes. L'accés a l'edifici des de la via pública es realitzarà a través del carrer Múrcia, on es comptarà amb diverses entrades, dos per mitjà d'escales i una per mitjà de rampa.

En la planta baixa, a més dels elements comuns s'han disposat altres espais destinats a l'ús de residents, com una sala d'oci per a veure la televisió, jocs i projeccions, un despatx per a la direcció i unes neteges. També s'ha projectat un local diàfan i una zona per a centre de transformació.

Les plantes altes estaran destinades exclusivament a les vivendes, presentant les quatre plantes el mateix tipus de distribució. Cada planta albergarà dos vivendes que recauen a l'avinguda del Cementeri i les huit restants al carrer Vial 2, quedant el corredor comú que conduïx a cada vivenda en la fatxada recaient al carrer Múrcia.

S'ha procurat que la situació de les habitacions i la composició de les fatxades formen un conjunt relacionat, de manera que tots els elements que ho integren ens porten a una disposició de caràcter funcional.


elaia9 elaia3

Memòria orientativa de materials i acabats (sense caràcter contractual):


ESTRUCTURA
Fonamentació a base de zapatas aïllades de formigó armat.
Estructura a base de pòrtics amb pilars i bigues de formigó armat.

COBERTES
Terrat transitable.

OBRA
Fàbrica exterior composta per full exterior de LHD d'11 cm., aïllant tèrmic i full interior de LHD de 7 cm.
Particions interiors de LHD de 7 cm i rajola perforació de 12 cm per a separació entre vivendes

REVESTIMENTS
En exteriors, morter monocapa acabat remolinat
En interiors, guarnit i lluït a bona vista amb acabat de pintura plàstica llisa.

PAVIMENTS I ENTAULELLATS
Paviment interior de vivendes de taulell de gres porcelánico.
Entaulellats ceràmics en zones humides.

INSTAL·LACIONS
Instal·lació elèctrica segons REBT.
Instal·lació de llanterneria amb calfador elèctric. Sanitaris tipus Roca o semblant, amb aixetes monocomandament.
Instal·lació de porter electrònic amb interfono en cada vivenda. Adequació a la normativa de telecomunicacions vigent.

FUSTERIA
Fusteria exterior d'alumini anoditzat
Fusteria interior fulls llisos de tauler aglomerat, acabat en Chapa de fusta natural.

VIDRES
Vidre doble, de diferents grossàries segons situació.

PINTURES
Pintura plàstica llisa, sobre lluïts de pasta d'algeps i escaiola.
Fals sostre d'escaiola en cuina, galeria i bany.

DIVERSOS
Cuina amb mobles alts i baixos. Encimera de granit. Forn elèctric. Campana extractora. Pica d'acer inoxidable.


Tipus de Vivenda

A plano a planta a

B plano_b planta_b

C plano_c planta_c

D plano_d planta_d

Pujar Pujar