Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Agència de Desenvolupament Local

Viver d'empreses

El Polígon Industrial Moncada III, de recent construcció, comptarà amb un nou viver d'empreses ( el tercer en la nostra història). Un viver d'empreses és una construcció on s'ubiquen emprenedors que no compten amb recursos suficients com per a muntar l'empresa pel seu compte, d'esta manera PEMSA oferix mòduls de fàbrica industrial i mòduls d'oficines a persones amb projectes empresarials a canvi d'un lloguer per davall del preu de mercat ( que anualment anirà creixent).

En el plantejament previ sobre l'edifici, hem previst que l'edifici continga també altres servicis annexos que operen a manera de sinergia, com són sales de reunions, seu d'AEMON, aules per a Formació Contínua, Guarderia Infantil Laboral, Gimnàs, etc

De l'actual projecte podrem oferir mòduls de despatxos d'oficines i mòduls per a l'explotació industrial de base tecnològica. L'edifici es basarà en la utilització d'energies renovables, suposarà un estalvi de més del cinquanta per cent de l'energia consumida i l'aigua utilitzada. Este edifici mitjà ambientalment sostenible destacarà sobre la resta d'edificacions i dotarà al Polígon III d'una imatge més modernista.

viver

Assessorament a emprenedors 

Estudi

Este servici té assignades les funcions següents:

  1. Coordinació i supervisió dels projectes d'estudi i investigació promoguts i/o realitzats per PEMSA o per l'Ajuntament de Moncada.
  2. Recopilació i anàlisi de les dades estadístiques sobre Moncada disponibles a partir de fonts internes i externes.
  3. Desenvolupament de fórmules de col·laboració amb altres agents i organismes, potenciant les xarxes de cooperació local, per al desenvolupament d'estudis específics sobre temes relacionats amb l'ocupació i la formació, orientades a aconseguir objectius coincidents amb els del Servici.

Assessorament

L'objectiu general d'este servici és informar, de forma personalitzada, a les xicotetes i mitjanes empreses i a emprenedors de Moncada tant de les ajudes econòmiques per a la promoció empresarial com de qualsevol aspecte indispensable per a posar en pràctica qualsevol projecte empresarial ( Aspectes jurídics de constitució, Aspectes administratius, Plans d'Empresa, Aspectes fiscals, laborals, financers,...)

Els objectius concrets d'este servici són:

  1. Informació sobre les ajudes públiques a empreses ( en funcionament o de nova creació), a nivell de la Generalitat Valenciana, IMPIVA, Administració Central , Unió Europea, Societat de Garantia Recíproca, ...
  2. Constitució jurídica d'empreses de nova creació.
  3. Confecció de Plans d'Empresa ( Plans de Finançament, Plans de Màrqueting, Plans de Vendes/Compres, Organització,...)
  4. Sol·licitud de línies de finançament externa.
  5. Ajuda en la busca de localització empresarial.
  6. En tot cas, si els empresaris demanden informació més detallada o sobre altres aspectes distints, s'els deriva al servici adequat que els puga ampliar la informació.

Microcrédits Socials

Convenis signats entre PEMSA i entitats Financeres per a atorgar Microcrèdits Socials