Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Personal de suport

A continuació descriurem les funcions a desenvolupar per les persones que exercixen els càrrecs següents:


Gerent

 1. Supervisió general de les activitats del Centre Especial d'Ocupació.
 2. Coordinació amb els responsables de Producció i Recursos Humans.
 3. Capacitat de realitzar contractes.
 4. Control gestió financera.


Responsable de Producció

 1. Coordinació de tot el personal del CEE, podent demanar informes dels responsables d'àrea.
 2. Busca de treball.
 3. Responsable de les relacions Clients / Proveïdors.
 4. Assignació dels llocs de treball a cada tasca, atenent les necessitats de les corresponents àrees.
 5. Organització del període de formació dels treballadors.
 6. Elaboració d'un anàlisi de les tasques implicades en la fabricació.
 7. Administració i gestió financera del CEE.

Responsable de Recursos Humans (Psicòloga)

 1. Classificació de candidats, anàlisi de llocs de treball i selecció de personal (laboral i formativa).
 2. Adaptació treballador - lloc de treball (anàlisi de les tasques i adequació al lloc de treball segons les característiques de cada tipus de discapacitat que presenten els treballadors contractats).
 3. Resolució de conflictes laborals, relacionals i problemes de conducta.
 4. Contacte amb els pares dels treballadors.
 5. Coordinació d'activitats extralaborals (organització d'activitats culturals i de temps lliure, al marge de l'activitat laboral, que incrementen les relacions personals i el sentiment de pertinença a un grup).
 6. Coordinació activitats formatives que es realitzen en el centre, selecció i seguiment d'alumnes.
 7. Inserció en el mercat laboral (Orientació i informació a aquells treballadors que es plantegen la seua inserció laboral en altres centres de treball).
 8. Seguiment dels treballadors (anàlisi potencial de cada treballador, valoració per mitjà d'entrevistes i passe de tests psicològics, derivació a tractament terapèutic per a aquells treballadors que ho precisen).
 9. Increment de les condicions favorables que potencien el rendiment laboral, prestant assessorament sobre l'ambient físic propici per a l'exercici de les distintes tasques que es realitzen, coordinant el plans motivacionals (millor treballador mensual i anual) i activitats d'integració en el propi centre (revista de l'empresa).


Tècnics de Producció

 1. Distribució del treball entre el personal de producció.
 2. Coordinació, planificació i organització del funcionament intern de l'empresa.
 3. Formació dels operaris en les noves tasques a realitzar.
 4. Relacions externes amb empreses subministradores.
 5. Control de temps d'execució.
 6. Control de productivitat.
 7. Control de qualitat.
 8. Realització de comandes i ompliment dels albarans d'entrega.
 9. Realització d'informes el director que continguen tot allò que succeïx en la producció.