Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Objectius

Per mitjà de les distintes activitats realitzades en el nostre Centre Especial d'Ocupació, es pretenen aconseguir els següents objectius:

 1. Millora de les condicions dels distints llocs de treball, adaptant les distintes característiques dels mateixos al tipus de discapacitat que presenten els treballadors que han d'exercir-los.
 2. Detecció de possibles anomalies en les relacions personals mantingudes en l'empresa i establir les possibles pautes de comportament que potencien el treball en equip, la motivació i l'augment de l'autoestima dels treballadors.
 3. Orientació en matèria d'inserció laboral a aquells treballadors que desitgen integrar-se en el mercat laboral, tenint accés a treballs oferits per altres empreses que no siguen centres especials.
 4. Coneixement de l'interés de participació en activitats de temps lliure per a organitzar, des de l'empresa o a través dels distints recursos, activitats extralaborals que potencien el grau d'autonomia i independència dels treballadors i la seua integració social.
 5. Organització d'activitats formatives, segons la necessitat detectada, per a una major qualificació personal i professional dels nostres treballadors
 6. Optimització dels recursos materials, personals i econòmics amb el que conta l'empresa en l'actualitat.
 7. Obertura de vies de comunicació entre els pares dels treballadors i els responsables del CEE, que cada dia estan treballant amb els seus fills, per a facilitar:
  - La proximitat a l'empresa i el contacte amb el personal encarregat.
  - La recopilació d'informació sobre els seus suggeriments per a millorar la condicions socials i laborals dels seus fills.
  - El coneixement per part dels pares de la labor que cada dia es realitza amb els seus fills i les distintes propostes d'actuació presentades des del centre.

Com podem comprovar, en el CEE es perseguix la integració sociolaboral i el rendiment productiu.
Es pretén, que els treballadors milloren la seua imatge personal i el seu autoestima, com a punt de partida per a la seua integració personal en l'empresa, i al seu torn, en la societat. Així mateix, es pretén satisfer aquells aspectes conjunturals que afecten tant la salut física com a la rehabilitació dels nostres treballadors.


En el nostre centre ja no es parla de Teràpia Ocupacional, el que es perseguix és el rendiment laboral. Per a moltes persones (al marge de ser o no discapacitades) el rendiment influïx, sens dubte, en l'ajust i salut mental de les persones. Per això, creiem necessària la valoració puntual del rendiment, per a afavorir l'eficàcia dels treballadors en els seus respectius llocs de treball.


En definitiva, el que es pretén és aconseguir que els nostres treballadors se senten motivats, valorats, responsables del seu treball i que, prenent en consideració les condicions de discapacitat que presenta cada un, obtinguen el major rendiment possible, la qual cosa repercutirà en el seu propi benefici i en el futur de l'empresa.

En definitiva, el que es pretén és aconseguir que els/es treballadors/es es senten motivats/des, valorats/des, responsables del seu treball i que, prenent en consideració les condicions de discapacitat que presenta cada un, obtinguen el major rendiment possible, la qual cosa repercutirà en el seu propi benefici i en el futur de l'empresa.