Sede de PEMSA PEMSA Contacto


 

 

 

Presentació AME

1. Què és AME?

L'Agència Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Moncada és un servici d'intermediació laboral sense ànim de lucre. El nostre objectiu és inserir en el Mercat Laboral als demandants d'ocupació de la nostra localitat, a través de la tramitació de les ofertes d'ocupació que presenten en les nostres oficines les empreses del nostre entorn.

2. A qui va dirigit?

Si pertanys al municipi de Moncada i estas desocupat, si estas buscant el teu primer treball, si actualment treballes però desitges una millora professional, si eres estudiant, i busques treball per a la temporada de Nadal, els mesos d'estiu, caps de setmana, etc., AME pot donar-te solucions.

Si al contrari, la teua empresa és d'àmbit nacional i esta inscrita en el registre mercantil, i per distints motius necessites cobrir un determinat lloc de treball, AME posa a la teua disposició la seua base dades.

3. El millor servici garantit

 1. Informació, assessorament i orientació permanent en matèria d'ocupació.
 2. Presència local que garantix la disponibilitat geogràfica immediata
 3. Sistema de gestió de la qualitat certificat d'acord amb la norma ISO 9001:2000
 4. Gestió dels nostres servicis, sotmesa al compliment de les normes i criteris d'actuació que establix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal facilitats pels nostres usuaris, i en particular, a respectar la confidencialitat dels mateixos.
 5. Programa informàtic "Bases Consolidades d'Ocupació de la Comunitat Valenciana", que facilita la gestió dels nostres servicis rebent informació a través d'internet, realitzant consultes de selecció, extraient estadístiques, etc.
  Col·laboració amb distintes entitats publiques i privades per a la realització d'accions formatives encaminades a la inserció laboral (cursos d'informàtica, curs de Manipulació d'Aliments, Escoles Taller, …).
 6.  L'agència es complementa amb la implantació de les accions OPEA (Orientació Per a l'Ocupació i l'AutoOcupació), que tenen com a objectiu principal el desenvolupament d'accions de caràcter personalitzat i sistemàtic que integren el procés complet d'acompanyament del demandant d'ocupació per a la seua inserció laboral.

4. On ens trobem?

Si tens algun dubte o qüestió que fer-nos respecte al funcionament de l'agència


ACOSTA'T A CONÉIXER-NOS

Pots trobar-nos en:


PEMSA
Agència Municipal d'Ocupació
Ajuntament de Moncada
Pza. Mestre Palau, 17
46113 Moncada (València)
Tel. 96.139.00.43
Fax 96.130.10.51
E-mail:    agenciaempleo@pemsa.org    

ww.pemsa.org   
www.agenciaempleo.com

fachada pemsa

5. Objectius

Des de l'Agència Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Moncada, ens proposem aconseguir els següents objectius a l'oferir els nostres servicis:

 1. Inserir en el Mercat Laboral als demandants d'ocupació de la nostra localitat, a través de la tramitació de les Ofertes d'Ocupació que presenten les empreses dels nostres entorn, o altres entitats vinculades a la intermediació laboral (Oficines d'Ocupació de la Generalitat, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ETTs,…). Açò suposa, aconseguir una sèrie d'objectius específics, a dos nivells:
EMPRESES
-oferir-li rapidesa en la resposta a la seua oferta d'ocupació.
-aconseguir ajust dels candidats facilitats al perfil sol·licitat.
-aconseguir que l'oferta finalitze amb la contractació d'algun candidat proporcionat des d'AME.
-proporcionar atenció a les queixes per part del personal d'AME que li atén.
-proporcionar un nombre adequat de candidats, per a dur a terme de forma òptima la selecció de personal per part de l'empresa.
DEMANDANTS
-aconseguir que abast el resultat de contractació desitjat
-oferir-li rapidesa en la resposta a la seua demanda d'ocupació
-ajustar les necessitats laborals dels demandants al perfil del lloc de treball oferit per l'empresa
 1. Subministrar al demandant d'ocupació del nostre municipi de les accions d'informació, assessorament i orientació en la busca d'ocupació necessàries per a la seua correcta inserció laboral per mitjà de l'estudi del Mercat de Treball a través de les ofertes tramitades, detectar les necessitats i elaborar propostes d'actuació, amb l'objectiu final de donar resposta a les necessitats reals d'oferta i demanda laboral de la zona
 2. Oferir informació a tots aquells interessats, sobre les ofertes formatives de qualsevol índole, especialment aquelles que per la seua accessibilitat i condició siguen d'interés per als desocupats o demandants de millora d'ocupació o autoocupació.
 3. Canalitzar la formació oferida als demandants d'ocupació per al seu major i millor qualificació. Continuar detectant les distintes necessitats formatives que sorgisquen, oferint cursos relacionats amb les mateixes o facilitant la informació sobre centres de formació que impartisquen tals cursos
 4. Posar a disposició de totes aquelles empreses d'àmbit nacional interessades en els nostres servicis, la base de dades de l'Agència Municipal d'Ocupació
 5. I a este respecte, garantir que les dades de caràcter personal aportats pels usuaris d'AME siguen utilitzats, amb vista a complir els fins de consecució d'ocupació, de conformitat amb el que establix la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.
 6. Dur a terme les accions necessàries per al manteniment de la certificació ISO 9001, que garantix la qualitat dels servicis oferits des d'AME, i per tant l'increment de la satisfacció dels nostres usuaris. Açò suposa, aconseguir una sèrie d'objectius específics, a dos nivells:
USUARIS
-millorar la satisfacció de l'usuari (empreses i demandants), davant del tracte personal i servicis rebuts des d'AME.
-incrementar el nombre d'empreses oferents i de demandants d'ocupació que sol·liciten els servicis d'AME.
-incrementar l'ús anual dels servicis d'AME per part de les empreses i els demandants d'ocupació.
INTERNS
-millorar la taxa d'èxit en la contractació que té com a causa l'ajust entre l'oferta i la demanda d'ocupació (a major adequació entre ajust del perfil sol·licitat i les condicions de treball oferides per les empreses i el perfil dels candidats enviats i les condicions de treball sol·licitades per dits demandants, major increment en el nombre de contractacions).
-reduir el temps de resposta des que arriba una oferta de treball a les nostres oficines fins que s'envia la informació dels candidats interessats en el lloc a l'empresa sol·licitant.

6. Servicis - Actuacions

 1. Difusió dels nostres servicis a empreses o entitats que en un moment determinat puguen requerir dels mateixos (tríptics informatius, pagina web, …)
 2. Tramitació de les ofertes d'ocupació que arriben a les nostres oficines
 3. Classificació dels demandants d'ocupació interessats a inscriure's en la nostra base de dades
 4.  Actualització de les fitxes de classificació d'aquells demandants d'ocupació que s'han preocupat de mantindre els seus dades al dia, la qual cosa repercutix en una millor tramitació de les ofertes
 5. Informació i orientació en matèria tant de formació com de busca d'ocupació, millora d'ocupació o autoocupació, a tots aquells usuaris dels nostres servicis que així ho han sol·licitat. Concretament, en les oficines d'AME es realitzen les accions OPEA, col·laborant amb el SERVEF a l'hora de fer un seguiment de la inserció laboral dels demandants d'ocupació del municipi de Moncada. Són accions d'informació, assessorament i orientació en matèria d'ocupació, dirigit principalment a persones en risc d'exclusió social (immigrants, dones, parats de llarga duració, discapacitats, etc.)
 6. Posada en marxa de les accions necessàries que ens permeten garantir:
  -la qualitat dels servicis oferits d'acord amb el que establix la norma ISO 9001
  -i la protecció de dades de caràcter personal facilitats pels nostres usuaris, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
 7. Exposició periòdica, en el nostre tauler d'anuncis, d'aquelles ofertes, tant laborals com formatives, que arriben a les nostres oficines procedents com ja és sabut de distintes entitats i organismes (Oficines d'Ocupació de la Generalitat, Servici Valencià d'Ocupació, premsa, internet, …) a fi de facilitar major informació a l'usuari del mercat laboral i formatiu, així com d'informació rellevant per a emprenedors interessats a muntar una empresa.
 8. Avaluació i estudi dels resultats obtinguts en la posada en marxa dels servicis d'AME, per mitjà de l'elaboració de distints informes i memòries semestralment i anualment
 9. Per mitjà de la col·laboració amb distintes entitats publiques i privades es realitzen distintes accions formatives que permeten la qualificació professional dels demandantsment i conseqüentment la possibilitat d'oferir candidats mes preparats a les empreses. Tot això, tenint en consideració la realitat del Mercat Laboral de l'entorn del nostre municipi i la possible eixida laboral dels alumnes interessats en este tipus de formació.
 10. Al llarg de l'any 2007, hem col·laborat amb entitats com Caritas Parroquial i Servicis Socials de l'Ajuntament de Moncada, el Consorci del Pacte Territorial per a la creació d'ocupació PACTEM-NORD a través del Projecte Àgora Nord, així com el Projecte INCORPORA Obra Social “La Caixa”, per a dur a terme accions d'informació, assessorament i orientació en matèria d'ocupació, dirigit principalment a persones en risc d'exclusió social (immigrants, dones, parats de llarga duració, etc.)
 11. Finalment, cal anomenar el nostre servici d'Entrevistes de Classificació en Profunditat, Selecció de Personal i Intermediació Laboral que s'oferix des de l'Agència d'Ocupació, i que s'oferta de forma gratuïta a tots aquells usuaris de l'Agència que així ho sol·liciten. Així com el nou servici d'enviament de missatges de text a través de telèfons mòbils, per a informar els demandants de les ofertes d'ocupació.

foto ame

7. Mitjans Tècnics


L'Agència Municipal d'Ocupació compta amb el programa informàtic "Bases Consolidades d'Ocupació de la Comunitat Valenciana" que ens facilita la gestió dels nostres servicis, rebent informació a través d'internet, realitzant consultes de selecció, extraient estadístiques, etc.

8. Resultats Estudis

 1. Quasi la mitat de les empreses que anualment requerixen dels nostres servicis, pertanyen a la nostra població, tenint una notable expansió a València i Nàquera, i inclús en altres poblacions com Rafelbunyol, Bétera i Port Sagunt.
 2. La majoria de les empreses que sol·liciten demandants d'ocupació en AME, pertanyen als sectors del Metall, la Construcció i Manteniment i l'Hoteleria, principalment.
 3. Els perfils mes demandats per les empreses inclouen demandants d'ocupació, entre 20 i 39 anys, principalment barons, amb una formació acadèmica de Graduat Escolar o FPII, encara que en la seua majoria no solen posar limites respecte a la formació dels candidats.
 4. L'índex de satisfacció global pels servicis rebuts, supera els 4 punts, en una escala d'1 a 5, tant per a demandants d'ocupació com per a empreses.
 5. Prop de 250 empreses solen requerir anualment els nostres servicis, sent ja mes de 760 les que ens coneixen i en alguna ocasió han obert ofertes d'ocupació en la nostra oficina.
  AME compta en la seua base de dades amb, prop de 600 demandants d'ocupació i millora d'ocupació, disponibles anualment en la nostra base de dades.
 6. Comptem amb una mitjana anual de prop de 560 llocs de treball oferits per les empreses que es beneficien dels nostres servicis.
 7. S'esta produint, un augment progressiu del percentatge de contractació de demandants inscrits per les empreses usuàries d'AME.
 8. La mitjana anual respecte a l'hora de resposta obtingut, entre el moment en què es rep l'oferta en la nostra oficina i el moment en què s'envia la informació dels demandants d'ocupació interessats en la dita oferta, esta actualment en menys d'un dia.
 9. En mes del 80% dels casos, hem donat resposta als demandants d'ocupació, al posar-nos en contacte amb ells en menys de 6 mesos, per a informar-los d'una primera oferta d'ocupació, des de la seua inscripció en AME.